Algemene voorwaarden Aalderson Rental B.V.

Algemene (verhuur)voorwaarden t.b.v. de huurovereenkomst

Artikel 1, ALGEMEEN EN BEHANDELING
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Huurovereenkomst tussen Aalderson Rental BV en huurder. Onder huurder is te verstaan een natuurlijke of rechtspersoon of rechtspersonen, die één of meerdere machines van Aalderson Rental BV huurt (huren), zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de medeschuldenaar(s) daaronder begrepen, alsmede zijn (hun) rechtsopvolger(s). Indien tussen Aalderson Rental BV en huurder meerdere afzonderlijke overeenkomsten zijn opgemaakt zal Aalderson Rental BV, wanneer zich ten aanzien van een of enkele van die overeenkomsten omstandigheden als genoemd in deze Algemene Voorwaarden voordoen die een ontbinding of opzegging rechtvaardigen, het recht hebben zich ook ten aanzien van de andere overeenkomsten op de ontbinding of opzegging te beroepen met dezelfde gevolgen als gelden voor de overeenkomst ten aanzien waarvan zich de omstandigheden hebben voorgedaan. De gehuurde machines dienen te worden gebruikt waar ze voor gebruikt moeten volgens de bij de machine meegeleverde gebruiksaanwijzing.


Artikel 2, BETALING

Alle betalingen die aan ons dienen te worden gedaan, moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook kosteloos op ons kantoor of door bijschrijving op onze bankrekening geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 3, HUURPRIJZEN EN HUURPERIODE

  1. De huurprijzen zijn de vrijblijvende prijzen zoals deze gelden op de datum van de ingang van de huur exclusief BTW tenzij anders overeengekomen
  2. De hoogwerkers worden verhuurd voor periodes van dagen weken en/of maanden, tenzij anders overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op maximaal 8 werkuren en/of een weektijd van maximaal 5 dagen. De huurtermijnen zijn ondeelbaar.
  3. Verletdagen en vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.
  4. Bij huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week de huurovereenkomst beëindigen.
  5. Wij behouden na beëindiging van de huurovereenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waardoor het recht op vergoeding van directe en indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, die door schade aan de machines, vermissing van de machines of onderdelen daarvan.


Artikel 4, AANVAARDING

Behoudens schriftelijke mededeling van het tegendeel ontvangen door Aalderson Rental BV binnen 48 uur na aflevering van de machine wordt de machine geacht door huurder te zijn aanvaard en in goede staat en compleet te zijn ontvangen. Partijen stellen vast dat de hoogwerker in ieder geval door huurder is aanvaard wanneer hij de machine in gebruik heeft genomen.


Artikel 5, VERZEKERING

De hoogwerker is door Aalderson Rental BV mede ten behoeve van huurder gedurende de huurperiode verzekerd naar algemene gebruikelijke voorwaarden. Bovendien is verzekerd het risico ingevolge de verplichte Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) tot een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico bedraagt max. € 2.500,- per gebeurtenis, deze wordt verhaald op de huurder. Voor schaden die niet door vorenstaande verzekeringen zijn gedekt, blijft huurder volledig aansprakelijk. Huurder dient de aard en oorzaak van iedere schade onmiddellijk, doch in ieder geval binnen 48 uur nadat de schade is ontstaan, schriftelijk te melden bij Aalderson Rental BV. Huurder zal in zodanig geval overigens de aanwijzingen van Aalderson Rental BV en/of assuradeuren opvolgen. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die Aalderson Rental BV lijdt als gevolg van de nalatigheid van de meldingsplicht van huurder.


Artikel 6, GEHUURDE HOOGWERKERS

De Huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen machines vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de hoogwerkers. Het is de huurder niet toegestaan de hoogwerkers onder te verhuren (mits dit schriftelijk is overeengekomen met Aalderson Rental BV), ten verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de huurder toegestaan om zonder toestemming van Aalderson Rental BV de machines van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen en/of veranderingen aan de machines aan te brengen. Ingeval overeengekomen is dat de hoogwerkers aan het einde van de huurtermijn door ons zal worden afgehaald, zal huurder de machine na voorafgaande mededeling transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting kunnen door ons in rekening worden gebracht. Huurder is verplicht ons direct te informeren in geval huurder surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, ingeval van liquidatie of overname door een derde van de onderneming van de huurder en in geval van beslaglegging op één of meerdere zaken. der huurder. Aalderson Rental BV blijft te allen tijde eigenaar van het verhuurde materiaal, ongeacht de duur van de huurperiode.


Artikel 7, OVERMACHT

In geval van overmacht hebben wij het recht de overeenkomst zonder enige rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van ons geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de volgende hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is: niet c.q. niet-tijdige levering door toeleveranciers, ziekte van ons personeel, gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmering, gebrek aan grondstoffen, brandstoffen, elektriciteit, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw, en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden. Als de door Aalderson Rental B.V. verhuurde machines d.m.v. overmacht, defect gaan/raken stelt Aalderson Rental B.V. zich niet aansprakelijk voor Uw geleden gevolgschade.


Artikel 8, BRANDSTOF / ENERGIE

Huurder draagt tijdig zorg voor het bijvullen van de brandstof van de machine met geschikte brandstof die door Aalderson Rental BV is geleverd en/of voorgeschreven door de fabrikant, indien van toepassing, het op de voorgeschreven methode op ladingsniveau brengen van de tractiebatterij(en) van de machine m.b.v. bijbehorende oplaadapparatuur. Huurder zal de tractiebatterij(en) tijdens het gebruik niet verder ontladen dan tot het voorgeschreven niveau


Artikel 9, RISICO BIJ SCHADELIJK GEBRUIK

Huurder zal de machine niet gebruiken in het geval van storingen of defecten indien zulks schadelijk voor de hoogwerker of de omgeving daarvan kan zijn of indien de veilige werking niet of vermoedelijk niet kan worden gewaarborgd. Indien huurder de machine in een dergelijke geval toch gebruikt, is deze volledig aansprakelijk voor de eventuele kosten en andere mogelijke gevolgen veroorzaakt door het verdere gebruik.


Artikel 10, ONZORGVULDIGE INSPECTIE EN INZET

Indien huurder onzorgvuldige inspecties en controles verricht, onvoldoende, onjuiste of te laat uitgevoerde maatregelen treft, of het object ondeskundig gebruikt, komen de eventuele hieruit voortvloeiende kosten van schade en defecten ten laste van Huurder.


Artikel 11, INWERKTREDING

Deze algemene voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-01-2020 Blad 2 van 2

Mobiele auto hoogwerker huren | Aalderson Rental Enschede
Hoogwerker te huur Twente - Aalderson Rental
Hoogwerker verhuur Enschede - Aalderson Rental
Aalderson Rental Enschede | Hoogwerker huren
Aalderson Rental Twente - Hoogwerker verhuur Oldenzaal, Losser, Hengelo, Enschede, Almelo